Obchodní Podmínky

1. Úvodní ustanovení

1.1. V souladu s ustanovením §1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění vydává provozovatel internetového obchodu kupi-cz.com společnost Kupi Cz tyto obchodní podmínky, jež jsou nedílnou součástí kupní smlouvy, uzavřené mezi:

Polafit Studio s.r.o. se sídlem Nádražní 82/35, 789 85 Mohelnice, Chequia; IČO 28645758; IČZ 93110000; kontaktní e-mail info@kupi-cz.com; telefonní číslo +420296249863 (dále jen “prodávající”) na straně jedné, a kupujícím na straně druhé.

1.2. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího umístěného na internetové adrese kupi-cz.com (dále jen “e-shop”).

1.3. Je-li kupujícím spotřebitel dle § 419 zák. 89/2012 Sb. řídí se vztahy neupravené těmito smluvními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb. Jedná-li kupující při objednávání / nákupu zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání, řídí se vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené zákonem č. 89/2012 Sb. přičemž se neužijí ustanovení § 2158 – § 2174.

1.4. Kupující uzavřením kupní smlouvy potvrzuje, že se seznámil s úplným zněním těchto smluvních podmínek, že rozumí veškerým jejím ustanovením a že s nimi v plné míře souhlasí.

1.5. Prodávající je oprávněn kdykoliv změnit znění těchto obchodních podmínek. Kupující je vázán zněním smluvních podmínek aktuálním v okamžiku uzavření kupní smlouvy.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Kupující vybráním zboží z nabídky prodávajícího a jeho následným objednáním (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

2.2. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží, poplatek za doběrečné a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího.

2.3. Identifikační údaje kupujícího jsou zejména jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, datum narození či IČ, dále pak e-mailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa.

2.4. Cena veškerého zboží nabízené na e-shopu prodávajícího je uváděna včetně DPH i všech poplatků s prodejem souvisejících (s výjimkou ceny za poštovné a doběrečné, která je uvedena samostatně). Veškeré ceny zboží včetně akčních jsou platné po dobu jejího zveřejnění v e-shopu prodávajícího.

2.5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

2.6. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu prodávajícího, tj. že vystavení zboží v e-shopu prodávajícího není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku.

2.7. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři jsou součástí uzavřené kupní smlouvy v případě souhlasu prodávajícího s nimi, v případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena. Stejně tak v případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním této nové objednávky kupujícím prodávajícímu a jejím následným potvrzením prodávajícím.

2.8. Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zřetele před potvrzením objednávky a tedy uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

3.2. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Nevyzvednutím či nepřevzetím zásilky na dobírku závaznost objednávky nekončí. Pokud si objednané zboží kupující nepřevezme, může být kupujícímu účtována smluvní pokuta ve výši 300 Kč.

3.3. V případě, že je nezbytné z důvodů na straně kupujícího dodávat zboží jinak, než bylo ve smlouvě smluveno, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím veškeré náklady s tímto doručením spojené.

3.4. Prodávající je oprávněn, do doby převzetí zboží kupujícím, odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

3.5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě, že na straně prodávajícího dojde ke zcela zjevné technické chybě při uvedení ceny zboží na e-shopu nebo v průběhu objednávky, není prodávající povinen dodat kupujícímu toto zboží za zcela zjevně chybnou cenu, a to ani v případě, že bylo kupujícímu zasláno potvrzení objednávky podle těchto obchodních podmínek.

4. Platební podmínky a přechod vlastnického práva

4.1. Kupující není povinen hradit prodávajícímu zálohu na objednané zboží, s výjimkou případů výslovně v objednávce dohodnutých.

4.2. Zboží bude kupujícímu dodáno / předáno až po zaplacení celé kupní ceny včetně nákladů na doručení. Kupní cena je splatná v okamžiku převzetí zboží.

4.3. K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

4.4. Kupující výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho e-mailovou adresu.

4.5. Způsob platby. V našem e-shopu můžete za své objednávky platit:

  • Platba – Dobírkou. Platbu provedete při předání zboží.

4.6. Cena dopravy a cena dobírky nejsou zahrnuty v ceně zboží. Informujte se o ceně dopravy a možnosti získání bezplatné dopravy u našich operátorů po zadání objednávky.

5. Vrácení a/nebo výměna zboží

Upozornění: veškeré zboží v našem internetovém obchodě nelze vrátit ani vyměnit – zkontrolujte zboží při převzetí! Pokud kupující zboží ihned nezkontroluje a zjistí poškození zboží mimo pobočku kurýrské služby, důkaz o porušení ze strany dopravních společností a náhradu škody bude nemožné zajistit.

6. Práva z vadného plnění a záruka za jakosti

6.1. Práva a povinnosti smluvních stran týkajících se práv z vadného plnění jsou upravena zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, konkrétně v jeho ustanovení § 2099 – § 2174. Při uplatňování práv z vadného plnění bude prodávající postupovat v souladu s Reklamačním řádem prodávajícího.

6.2. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady dodáním nového zboží bez vady, nebo dodáním chybějícího zboží, nebo na odstranění vady opravou zboží, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo právo odstoupit od smlouvy.

6.3. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, nebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.4. Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že bude zboží po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

6.5. Záruční doba běží ode dne odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle smlouvy odesláno, záruční lhůta běží od dojití zboží do místa určení.

6.6. Prodávající upozorňuje, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Stejně tak za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezúplatném plnění, které poskytuje prodávající nad rámec objednávky. Obrázky zboží v e-shopu mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (zboží se může například lišit z důvodu změny obalu). Za vadu zboží rovněž nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních.

6.7. Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

7. Ochrana osobních údajů

7.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, datum narození, e-mailová adresa a telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

7.2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

7.3. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

7.4. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

7.5. Při návštěvě a užívání e-shopu může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 8 těchto obchodních podmínek.

7.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účelu zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

7.8. Kupující souhlasí se zasíláním propagačních materiálů a informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení (newsletterů) prodávajícím na e-mailovou adresu kupujícího. V případě, že si kupující nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na příslušném místě v obchodním sdělení anebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@kupi-cz.com.

8. Cookies

8.1. Za účelem zvýšení uživatelské přívětivosti používá prodávající pro provoz e-shopu tzv. cookies – malé textové soubory, které jsou při návštěvě eshopu uloženy v počítači návštěvníka e-shopu pro uchovávání a příležitostné sledování pohybu návštěvníků v e-shopu. Zakliknutím informace o používání cookies na úvodní stránce e-shopu návštěvník souhlasí s používáním cookies. Bližší informace o cookies si může návštěvník přečíst na odkaze nacházejícím se hned vedle zakliknutí. Návštěvník nemusí udělit souhlas s používáním cookies, v takovém případě však Prodávající nemůže zaručit plnou funkčnost e-shopu.

Cookies soubory, které využíváme ke zlepšení komfortu nakupování:

1. Facebook Pixel a cookies

1. Sleduje aktivitu návštěvníků na webu

2. Návštěvníky identifikuje mezi uživateli Facebook

3. Na základě aktivity uživatelům zobrazujeme další relevantní reklamu

4. Zásady používání Facebook cookies: https://www.facebook.com/policies/cookies/

2. Google Ads

1. Reklamní systém ukládá návštěvníkům našeho webu soubory cookies

2. Díky tomu vám můžeme zobrazovat relevantní personalizovanou reklamu

3. Zásady ochrany osobních údajů Google, Inc.: https://policies.google.com/privacy

4. Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

5. Google Analytics: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=cs

9. Způsob Dopravy

9.1. Nabízíme několik možností, jak po nákupu převzít své zboží. Vyberte si tu, která je Vám nejbližší.

  • Kurýr na adresu
  • Balík do ruky
  • Osobní odběr

10. Závěrečná ujednání

10.1. Veškeré vztahy těmito smluvními podmínkami neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, jakož i dalšími souvisejícími právními předpisy.

10.2. V případě, že jakékoliv ustanovení těchto obchodních podmínek bude shledáno nezákonným či neplatným, nebude tím dotčena platnost respektive účinnost ostatních ustanovení těchto obchodních podmínek.

10.3. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím obsažená v kupní smlouvě, mají přednost před ustanoveními těchto smluvních podmínek, se kterými jsou v rozporu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 8. 2023

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady používání souborů cookies 

Reklamační řád

Nákupní košík